Greiðslur í veikinda- og slysatilfellum og tryggingar starfsmann

7.1.       Vinnuslysa- og veikindaréttur

7.1.1.             Um rétt til launa í veikinda og slysatilvikum vísast til almennra kjarasamninga viðkomandi landssambanda.

7.1.2.             Greiðslur í veikinda- og slysatilfellum skulu greiddar með sama hætti og á sama tíma og aðrar vinnulaunagreiðslur enda hafi tilkynning um veikindi eða læknisvottorð, eftir því hvort við á, borist í tæka tíð vegna launaútreiknings.

7.2.       Veikindi barna og leyfi af óviðráðanlegum ástæðum

7.2.1.             Foreldri skal, eftir fyrsta starfsmánuð, heimilt að verja samtals 7 vinnudögum á hverju 12 mánaða tímabili, til aðhlynningar sjúkum börnum sínum undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Eftir eins árs starf hjá sama vinnu­veitanda er foreldrum með sama hætti heimilt að verja sam­tals 10 vinnudögum til aðhlynningar börnum sínum undir 13 ára aldri. Foreldri skal halda dagvinnulaunum sínum, svo og vaktaálagi þar sem það á við.

Með foreldri í 1. mgr. er einnig átt við fósturforeldri eða for­ráðamann, sem er framfærandi barns og komi þá í stað foreldris.

7.2.2.             Starfsmaður á rétt á leyfi frá störfum þegar um óviðráðan­legar (force majeure) og brýnar fjölskylduástæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slyss sem krefjast tafarlausrar nærveru starfsmanns.

Starfsmaður á ekki rétt á launum frá atvinnurekanda í fram­angreindum tilfellum, samanber þó gr. 7.2.1.

7.3.       Flutningur réttinda

Ofangreind réttindi um greiðslur í veikinda- og slysatilfellum, skulu starfsmenn fá flutt frá fyrri atvinnurekanda, sé um störf að ræða, sem tengd eru tímabundnum meiriháttar framkvæmdum.

Starfsmanni ber, sé þess óskað, að leggja fram staðfestingu frá fyrri vinnuveitanda um lengd vinnu við slík störf.

7.4.       Læknisvottorð

7.4.1.             Vinnuveitandi greiðir læknisvottorð, geri hann kröfu til að veikindi séu sönnuð með slíku vottorði, enda tilkynni starfs­maður um veikindi strax á fyrsta degi.

7.4.2.             Starfsmönnum er ekki skylt að sanna veikindi á virkjunarstað með læknisvottorði, ef læknir eða hjúkrunarkona eru ekki á staðnum, eða hérðaslæknir hefur ekki verið tilkvaddur af verktaka.

7.4.3.            Starfsmönnum þeim, sem ráðnir eru samkvæmt samningi þessum, er skylt að færa sönnur á það með læknisvottorði að þeir séu eigi haldnir neinum smitandi sjúkdómi, enda fái starfsmenn endurgreitt gjald fyrir læknisvottorð. Krefjist vinnuveitandi slíks vottorðs af trúnaðarlækni sínum skal hann bera kostnað af öflun þess.

7.5.        Fæðingar- og foreldraorlof

7.5.1.             Um fæðingar- og foreldraorlof fer skv. lögum nr. 95/2000 um sama efni. Barnshafandi konur eiga rétt til nauðsynlegra fjarvista frá vinnu vegna mæðraskoðunar án frádráttar á föstum launum þurfi slík skoðun að fara fram í vinnutíma.

7.6.       Slysatryggingar

7.6.1.             Verktaka er skylt að tryggja alla starfsmenn vegna áhættu á svæðinu um upphæð sem er 30% hærri en hin samnings­undna slysatrygging skv. 7.6.2. Verktaka er skylt að tryggja þá sem vinna við jarðgangagerð 50% hærri slysatryggingu en aðra starfsmenn.

7.6.2.             Skylt er vinnuveitanda að tryggja starfsmenn þá, sem samn­ingur þessi tekur til, fyrir dauða, varanlegri örorku eða tíma­bundinni örorku af völdum slyss í starfi eða á eðlilegri leið frá heimili til vinnustaðar og frá vinnustað til heimilis. Ef starfs­maður hefur vegna starfs síns viðlegustað utan heimilis, kemur viðlegustaður í stað heimilis, en tryggingin tekur þá einnig til eðlilegra ferða milli heimilis og viðlegustaðar.

7.6.3.             Dánarslysabætur verða frá 1. júlí 2004

1.  Ef hinn látni var ógift/ókvæntur og lætur ekki eftir sig barn og hefur ekki séð fyrir öldruðu foreldri (67 ára eða eldri) kr. 473.482.

2.  Ef hinn látni var ógift/ókvæntur en lætur eftir sig barn (börn) undir 17 ára aldri og/eða hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum (67 ára og eldri) kr. 2.161.299.

3.  Ef hinn látni var gift/kvæntur eru bætur til maka kr. 2.951.606.

4.  Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjörbarn, fósturbarn) innan 17 ára aldurs, fyrir hvert barn kr. 568.121.

     Bætur greiðast einungis samkvæmt einum af töluliðum nr. 1, 2 eða 3. Til viðbótar með töluliðum 2 og 3 geta komið bætur samkvæmt tölulið 4.

Rétthafar dánarbóta eru:

1)  Lögerfingjar

2)  Viðkomandi aðilar að jöfnu

3)  Eftirlifandi maki

4)  Viðkomandi börn, en greiðist til eftirlifandi maka ef hann er annað foreldri, ella til skiptaráðanda og/eða fjárhaldsmanns.

Með maka í skilningi greinar 8.6. er eins átt við einstakling í staðfestri samvist eða í skráðri óvígðri sambúð.

7.6.4.             Bætur vegna varanlegrar örorku

Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við vátrygg­ingarfjárhæðina kr. 5.165.255 þó þannig að hvert örorkustig 26-50% verkar tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-100% verkar fjórfalt. Bætur fyrir 100% örorku eru því kr. 14.204.453.

7.6.5.             Bætur vegna tímabundinnar örorku

Dagpeningar kr. 11.738 á viku, greiðist fjórum vikum frá því slys átti sér stað og þar til hinn slasaði verður vinnufær eftir slysið, en þó ekki lengur en í 48 vikur. Við dagpeninga þessa bætast kr. 1.566 á viku fyrir hvert barn undir 17 ára aldri, sem er á framfæri hins slasaða.

7.6.6.             Skilmálar

Tryggingarfjárhæðir verði endurskoðaðar tvisvar á ári 1. janúar og 1. júlí og hækki þá sem nemur breytingum á vísitölu neysluverðs m.v. maí og nóvember ár hvert. Framangreindar tölur miðast við vísitölu í maí 2004 . Ákvæði þessi valda í engu skerðingu á áður umsömdum hagstæðum trygg­ingarrétti starfsmanna.

Tryggingin tekur gildi um leið og tryggingarskyldur launþegi hefur störf (kemur á launaskrá) en fellur úr gildi um leið og hann hættir störfum (fellur af launaskrá).

Skilmálar séu almennir skilmálar, sem í gildi eru fyrir atvinnu-slysatryggingar starfsmanna hjá Sambandi ísl. Trygginga­félaga, þegar samkomulag þetta er gert, með þeim breyt­ingum sem í samningi þessum felast.

Verði vinnuveitandi skaðabótaskyldur gagnvart starfsmanni, sem slysatryggður er skv. samningi þessum, skulu slysabætur og dagpeningar sem greiddir kunna að vera til starfsmanna skv. ákvæðum samnings þessa, koma að fullu til frádráttar þeim skaðabótum, er vinnuveitanda kann að verða gert að greiða. Dagpeningar greiðist til vinnuveitanda meðan kaup­greiðsla varir skv. samningi.

Hlutaðeigandi samtök vinnuveitanda lýsa því yfir, að þau muni beita áhrifum sínum til þess, að félagsmenn þeirra tryggi alla starfsmenn sína og haldi tryggingunni í gildi.

Tryggingarskilmálar vegna varanlegrar örorku breytast sem hér segir:

Slysatrygging launþega greiðir ekki bætur til starfsmanns þegar tjón hans fæst bætt úr lögboðinni ökutækjatryggingu, þ.e. hvort heldur er úr ábyrgðartryggingu eða slysatryggingu ökumanns og eiganda.

7.6.7.        Með vísun til hækkunar slysatryggingafjárhæða í gr. 7.6.1. greiðist ekki áhættuþóknun vegna þeirra starfa, sem samn­ingur þessi tekur til.