Orlof

4.1.               Orlofslaun, orlofsfé, taka orlofs

4.1.1.           
Um orlof skal fara að lögum nr. 30/1987. Þar er gert ráð fyrir því að orlofi af öllum tekjum megi breyta í orlofstíma. Þá er miðað við að orlof skuli greiða af öllum tekjum og hlunnindum að kostnaðarliðum undanskildum.

4.1.2.           
Lágmarksorlof skal vera 24 dagar. Orlofslaun skulu vera 10,17% af öllu kaupi að kostnaðarliðum undanskildum.

4.1.3.           
Laugardagar, sunnudagar og helgidagar teljast ekki orlofsdagar.

4.1.4.           
Ljúki ráðningarsamningi starfsmanns og atvinnurekanda skal hann, atvinnurekandinn, greiða starfsmanninum öll áunnin orlofslaun hans.

4.1.5.           
Stéttarfélagi og atvinnurekanda er heimilt að gera með sér samkomulag um reglulegar greiðslur inn á sérstakan bankareikning á nafni starfsmanns.

4.2                Veikindi í orlofi

Veikist starfsmaður í orlofi innanlands það alvarlega að hann geti ekki notið orlofsins skal hann á fyrsta degi tilkynna það atvinnurekanda t.d. með símskeyti. Fram skal koma hjá hvaða lækni hann hyggst fá læknisvottorð.

Sama gildir ef starfsmaður veikist í landi innan EES svæðisins, Sviss, Bandaríkjunum eða Kanada það alvarlega að það leiði til sjúkrahúsvistar.

Fullnægi starfsmaðurinn tilkynningarskyldunni og standi veikindin lengur en í 3 sólarhringa innanlands eða 6 sólarhringa innan EES svæðisins, Sviss, Bandaríkjunum eða Kanada, á hann rétt á uppbótarorlofi jafnlangan tíma og veikindin sannanlega vöruðu. Undir framangreindum kringumstæðum skal starfsmaður ávallt færa sönnur á veikindi sín með læknisvottorði.

Fyrirtæki á rétt á að láta lækni vitja starfsmanns er veikst hefur í orlofi. Uppbótarorlof skal veitt á tímabilinu 2. maí til 15. september eftir því sem kostur er, nema sérstaklega standi á.

4.3.               Orlofsauki

4.3.1.           
Starfsmaður, sem unnið hefur 5 ár í sömu starfsgrein að loknu sveinsprófi á rétt á orlofi í 25 virka daga og orlofslaunum sem nema 10,64%.

Starfsmaður, sem unnið hefur 10 ár í sömu starfsgrein að loknu sveinsprófi á rétt á 26 virkum dögum og 11,11% orlofslaunum.

Starfsmaður sem unnið hefur 5 ár í sama fyrirtæki rétt á 27 virkum dögum og 11,59% orlofslaunum.

Frá 1. maí 2000 eykst réttur m.v. 10 ára samfellt starf í sama fyrirtæki í 28 virka daga og 12,07% orlofslaun og kemur til töku á orlofsárinu sem hefst 1. maí 2001.

Orlofsréttur reiknast frá upphafi næsta orlofsárs eftir að ofangreindum starfstíma er náð.

4.3.2.           
Starfsmaður sem öðlast hefur 28 daga orlofsrétt eftir 10 ára samfellt starf hjá sama atvinnurekanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið sannreyndur við ráðningu.

Starfsmaður sem öðlast hefur 27 daga orlofsrétt eftir 5 ára starf hjá fyrri atvinnurekanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá nýjum vinnuveitanda, enda hafi rétturinn verið staðreyndur við ráðningu.

4.3.3.           
Námstími iðnnema telst ekki til vinnu í starfsgrein eða til vinnu innan sama fyrirtækis.

4.3.4.           
Veita ber a.m.k. fjórar vikur, 20 virka daga, á tímabilinu 2. maí til 30. september. Orlof umfram það má veita utan þessa tímabils og ákvarðast með minnst eins mánaðar fyrirvara.

Þeir sem samkvæmt ósk atvinnurekanda fá ekki 20 orlofsdaga á sumarorlofstímabili eiga rétt á 25% álagi á það sem vantar á 20 dagana.

4.4.               Dæmi um útreikning orlofslauna:

Eftirtaldir þættir verða að vera kunnir:

A.      Dagvinnutekjur

B.      Yfirvinnutekjur

C.      Bónustekjur

D.      Aðrar tekjur

E.      Orlofsprósenta.

F.      Dagvinnukaup.

Út frá þessum upplýsingum um tekjur er reiknað út hvað viðkomandi hefur unnið sér inn marga dagvinnutíma í orlofslaun:

((A + B + C + D) * E/100) /F = Orlofstímar.

Þegar kemur að greiðslu orlofsins er upphæð orlofslaunanna fundin með því að margfalda saman orlofstímana, sem starfsmaðurinn hefur unnið sér inn, með dagvinnukaupinu sem gildir þegar viðkomandi fer í orlof sitt.