Uppsagnarfrestur, endurráðning, áunnin réttindi og hlutastörf

12.1.     Uppsagnarfrestur (Um slit á námssamningi hér)

12.1.1.           Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur og miðast við viku- eða mánaðamót.

12.1.2.          
Heimilt er að ráða starfsmann tímabundið eða til ákveðins verkefnis. Ráðning samkvæmt framansögðu má þó ekki vera til lengri tíma en þriggja mánaða. Slíku ráðningarsambandi má þó segja upp með tveggja vikna fyrirvara m.v. vikumót.

12.1.3.           Uppsagnarfrestur

12.1.3.1.         Málmiðnaðarmenn:

Á fyrsta starfsári: 2 vikur m.v. vikumót.
Eftir 1 ár í starfsgreininni:      1 mánuður m.v. mánaðamót.
Eftir 3 ár í starfsgreininni:      2 mánuðir m.v. mánaðamót.
Eftir 5 ár í sama fyrirtæki:     3 mánuðir m.v. mánaðamót.

12.1.3.2.         Byggingamenn:

Á fyrsta starfsári: 2 vikur m.v. vikumót.
Eftir 1 ár í starfsgreininni:      1 mánuður m.v. mánaðamót.
Eftir 3 ár í starfsgreininni:      2 mánuðir m.v. mánaðamót.
Eftir 5 ár í starfsgreininni:      3 mánuðir m.v. mánaðamót.

12.1.3.3          Starfsmenn án sveinsprófs:

Á fyrsta starfsári: 2 vikur m.v. vikumót
Eftir 1 ár samfellt í starfsgreininni:  1 mánuður m.v. mánaðamót.
Eftir 3 ár samfellt í sama fyrirtæki:  2 mánuðir m.v. mánaðamót.
Eftir 5 ár samfellt í sama fyrirtæki:  3 mánuðir m.v. mánaðamót.

12.2.     Hópuppsagnir

Samningsaðilar eru sammála um að æskilegt sé að uppsagnir beinist einungis að þeim starfsmönnum, sem ætlunin er að láti af störfum, en ekki öllum starfsmönnum eða hópum starfsmanna. Í ljósi þessa hafa aðilar gert með sér eftirfarandi samkomulag:

12.2.1.           Gildissvið

Samkomulag þetta tekur einungis til hópuppsagna fastráðinna starfsmanna þegar fjöldi þeirra sem segja á upp á þrjátíu daga tímabili er;

 a.m.k. 10 manns í fyrirtækjum með 16 – 100 starfsmenn.

a.m.k. 10% starfsmanna í fyrirtækjum með 100 – 300 starfs­menn.

a.m.k. 30 manns í fyrirtækjum með 300 starfsmenn eða fleiri.

Það telst ekki til hópuppsagna þegar starfslok verða sam­kvæmt ráðningarsamningum sem gerðir eru til ákveðins tíma eða vegna sérstakra verkefna. Samkomulag þetta gildir ekki um uppsagnir einstakra starfsmanna, um uppsagnir til breyt­inga á ráðningarkjörum án þess að starfslok séu fyrirhuguð, né um uppsagnir áhafna skipa.

12.2.2.           Samráð

Íhugi atvinnurekandi hópuppsagnir skal, áður en til uppsagna kemur, hafa samráð við trúnaðarmenn viðkomandi stéttar­félaga til að leita leiða til að komast hjá uppsögnum að svo miklu leyti sem mögulegt er og draga úr afleiðingum þeirra. Þar sem trúnaðarmenn eru ekki til staðar skal hafa samráð við fulltrúa starfsmanna.

Trúnaðarmenn skulu þá eiga rétt á að fá upplýsingar, sem máli skipta um fyrirhugaðar uppsagnir, einkum ástæður upp­sagna, fjölda starfsmanna sem til stendur að segja upp og hvenær uppsagnir komi til framkvæmda.

12.2.3.           Framkvæmd hópuppsagna

Verði, að mati atvinnurekanda, ekki komist hjá hópupp­sögnum, þó að stefnt sé að endurráðningu hluta starfsmanna án þess að komi til starfsloka, skal miða við að ákvörðun um það hvaða starfsmönnum bjóðist endurráðning liggi fyrir eins fljótt og mögulegt er.

Hafi ákvörðun um endurráðningar ekki verið tekin og starfs­manni tilkynnt að ekki geti orðið af endurráðningu, það tíman­lega að eftir standi a.m.k. 2/3 hlutar uppsagnarfrests viðkom­andi starfsmanns, framlengist uppsagnarfrestur hans um einn mánuð ef uppsagnarfrestur er þrír mánuðir, um þrjár vikur ef uppsagnarfrestur er tveir mánuðir og um tvær vikur ef upp­sagnarfresturinn er einn mánuður.

Þetta ákvæði tekur til starfsmanna sem áunnið hafa sér a.m.k. eins mánaðar uppsagnarfrest.

Þrátt fyrir ákvæði þessarar greinar er heimilt vegna utanað­komandi atvika sem atvinnurekandi ræður ekki við, að skil­orðs­binda tilkynningu um endurráðningu því að atvinnu­rek­andinn geti haldið áfram þeirri starfsemi sem starfs­maðurinn er ráðinn til án þess að það leiði til lengingar uppsagnarfrests.

12.3.     Starfslok

12.3.1.          
Sé starfsmanni sagt upp, eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sama fyrirtæki, er uppsagnarfrestur 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5 mánuðir ef hann er orðinn 60 ára og 6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára. Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara.

12.4.     Áunnin réttindi

12.4.1.           Málmiðnaðarmenn

Áunnin réttindi starfsmanna skulu haldast við endurráðningu innan eins árs. Á sama hátt skulu áunnin réttindi taka gildi á ný eftir eins mánaðar starf ef endurráðning verður eftir meira en eitt ár, en innan þriggja ára.

Starfsmaður sem unnið hefur eitt ár eða lengur samfellt hjá sama atvinnurekanda, skal á sama hátt njóta áunninna réttinda á ný eftir þriggja mánaða starf, ef til endurráðningar kemur eftir meira en þriggja ára starfshlé en þó innan fimm ára.

12.4.2.           Byggingamenn

Byggingamenn halda öllum áunnum réttindum, sem þeir höfðu hjá byggingafyrirtæki eða meistara, þegar þeir hefja störf hjá öðru byggingafyrirtæki eða meistara.

Áunnin réttindi starfsmanna, sem hætta störfum í starfs­grein­inni, skulu haldast verði um endurráðningu að ræða í sömu starfsgrein innan eins árs. Á sama hátt skulu áunnin réttindi taka gildi á ný eftir eins mánaðar starf ef endur­ráðning verður eftir meira en eitt ár en innan þriggja ára.

12.5.     Hlutastörf

12.5.1.          
Þeir, sem vinna hluta úr degi, skulu njóta sama réttar um greiðslu fyrir samningsbundna frídaga, orlof, veikindi og slysa­­­daga, starfsaldurshækkanir o.fl., og þeir sem vinna fullan vinnu­dag. Skulu greiðslur þessar miðaðar við venjulegan vinnu­tíma viðkomandi aðila.

12.5.2.          
Nánar fer um starfsmenn í hlutastörfum samkvæmt samningi ASÍ og SA um hlutastörf og eftir því sem við á lögum um starfsmenn í hlutastarfi.